Omri ry:n säännöt

[Päivitetty 7.10.2022]


OMRI RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja rekisteröintikieli

Yhdistyksen nimi on suomeksi Omri ry, ruotsiksi Omri, englanniksi Omri Reg. Assn. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja rekisteröintikieli on suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yleisen hyvän lisääminen tuomalla esiin epäkohtia, väärinkäytöksiä ja/tai epäeettistä toimintaa – kuten disinformaatiota, epätasa-arvoa, häirintää, lahjontaa, korruptiota, rikollisuutta, sortoa ja väkivaltaa tai niiden uhkaa – sekä toimiminen edellä mainittujen asioiden ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja/tai lopettamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sekä toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmiä, keskustelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, neuvontaa, arpajaisia, avustuskeräyksiä, kampanjoita, myyjäisiä tai muuta järjestön tarkoitusta edistävää varainhankintaa sekä harjoittaa tutkimus-, viestintä- ja julkaisutoimintaa sekä jäsenhankintaa. Yhdistys voi tehdä aloitteita, hakea ja vastaanottaa avustuksia ja apurahoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksellä voi olla rahastoja, joilla on erilliset säännöt.

Yhdistys voi tukea apurahoin, lahjoituksin ja stipendein niin yksityis- kuin julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä hankkeissa, joiden voidaan katsoa olevan yhteneviä yhdistyksen omissa säännöissä määriteltyjen tarkoitusten kanssa.

Yhdistys voi tehdä yhteistyötä sekä olla jäsenenä muissa samoja arvoja ja tarkoitusperiä edustavissa yrityksissä ja yhdistyksissä sekä kuulua näiden kattojärjestöihin.

Yhdistys on sitoutumaton.

3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla kolmenlaisia jäseniä:

Tukijäsen on yksityis- tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja nämä säännöt; haluaa tukea yhdistystä rahallisesti, muttei äänettömänä osallistu yhdistyksen päätöksentekoon.

Kannatusjäsen on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja nämä säännöt; maksaa vuosittaisen jäsenmaksun, muttei äänettömänä osallistu yhdistyksen päätöksentekoon.

Varsinainen jäsen on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, sen toiminnan ja nämä säännöt; maksaa vuosittaisen jäsenmaksun ja osallistuu äänivaltaisena yhdistyksen päätöksentekoon. Uusien varsinaisten jäsenten hyväksynnän suorittaa yhdistyksen hallitus. Hyväksyntä edellyttää vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöä annetuista äänistä.

Yhdistykseen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja nämä säännöt. Varsinaisista jäsenistä muodostuva yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta uudet jäsenet.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, jonka toiminta on yhdistyksen sääntöjen, tarkoituksen, toiminnan hengen tai yhdistyslain vastaista; jos jäsen ei ole suorittanut vuosittaista jäsenmaksuaan tilikauden loppuun mennessä tai jos jäsen on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta. Jo maksettua jäsenmaksua ei eron tai erottamisen yhteydessä palauteta osittainkaan.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Kultakin jäsentyypiltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa varsinaisista jäsenistä koostuva hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-9 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin; varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.6. – 31.5.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kesä -elokuussa. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja tukijäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava vuosikokoukset koolle vähintään kolmea viikkoa ja muut yhdistyksen kokoukset vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta, sähköposti- tai tekstiviestillä tai muulla hallituksen päättämällä tavalla, jossa viestin perillemeno voidaan vahvistaa.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinnat

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausuntojen esittäminen

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen

8. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinnat

9. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan, taikka yhden tai kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnat

10. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely

11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Helsingissä, 1. kesäkuuta 2022

Paluu edelliselle sivulle.

Paluu pääsivulle.